Klasy 4-8 oraz liceum

Oferujemy autorski program nauczania, oparty na Podstawie programowej dla szkół polonijnych, który stale wzbogacamy.

Sobotnie nauczanie w klasach 4-8 szkoły podstawowej i liceum obejmuje takie przedmioty jak: język polski w wymiarze 3 godzin lekcyjnych, historia, geografia i matematyka – po jednej godzinie lekcyjnej. Łącznie 6 godzin lekcyjnych. 

Język polski

W edukacji polonistycznej odeszliśmy od pracy na podręcznikach stworzonych dla szkół w Polsce. Na lekcjach języka polskiego realizujemy autorskie scenariusze lekcji przygotowane w oparciu o podstawę programową oraz uzupełnione o dodatkowe i atrakcyjne treści o różnorodnej tematyce, często zmieniające się względem potrzeb naszych uczniów i ich zainteresowań. 

Metody realizowania scenariuszy lekcji są dynamiczne, nastawione na zainteresowanie ucznia. Tworzymy pokoje ucieczki, quizy, teleturnieje, gry i zagadki. Korzystamy z tablic multimedialnych, interaktywnych narzędzi do przygotowywania materiałów np. genially, Kahoot, learning apps, i innych. 

Uczniowie prowadzą swoje własne dzienniki aktywności, w których zapisują swoje osiągnięcia i sukcesy oraz monitorują realizowanie szkolnych zadań (praca na lekcjach i aktywność, zadania domowe, projekty, udział w konkursach i Olimpiadach). 

Lekcje języka polskiego prowadzimy w poszanowaniu dwujęzyczności naszych uczniów, szukamy analogii i wspólnych czynników kulturowych i językowych, tak żeby pomóc naszym uczniom odnaleźć swoją tożsamość językową i kulturową. 

Od 2 lat prowadzimy Festiwal Patrona, podczas którego uczymy się o wybitnych postaciach oraz epokach, które miały niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. Uczniowie mieli już okazję nauczyć się neologizmów od Stanisława Lema czy odnalezienia swoich „Everestów” pod przewodnictwem Wandy Rutkiewicz. 

Wspieramy talenty językowe naszych uczniów, zachęcając do oddziału w konkursach literackich i poetyckich, w których uczniowie Polskiej Szkoły SEN co roku świetnie się bawią i odnoszą sukcesy.

 

Historia

Naszym wielkim atutem jest prowadzenie zajęć z historii, jako odrębnego przedmiotu. Dzięki czemu możemy zrealizować cały program historii Polski przewidziany dla klas szkoły podstawowej i liceum. 

W klasie 4 uczniowie korzystają z podręcznika SEN, autorstwa jednego z naszych nauczycieli historii i materiałów stworzonych specjalnie na potrzeby uczniów dwujęzycznych, których znajomość słownictwa ogranicza się często do języka potocznego. Treści dla klasy 4 wprowadzają uczniów w tematykę początków państwa polskiego. Praca z podręcznikami i metodami aktywizujących wzbogacone są autorskimi prezentacjami i scenariuszami. 

Dalsze etapy edukacji w klasach szkoły podstawowej i liceum to już regularna wycieczka po historii Polski od czasów średniowiecznych, przez nowożytne do historii współczesnej. Uczniowie pracują z podręcznikami Witolda Bobińskiego „Historia Polski – podręcznik dla szkół polonijnych”. 

 

 

Na lekcjach historii skupiamy się na poznawaniu i rozumieniu przyczyn i skutków wydarzeń historycznych, które są ważniejsze niż suche uczenie się na pamięć dat. 

Wiedzę, również podsumowujemy w sposób innowacyjny i atrakcyjny dla uczniów. Wykorzystujemy do tego nowe technologie w postaci quizów na takich platformach, jak Quizizz, Kahoot, Google forms i wiele innych. 

W ramach podsumowania każdego semestru uczniowie sami oceniają swoją pracę i zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Tworzą multimedialne projekty, których celem jest szczegółowe zapoznanie się z wybranym przez nich tematem i utrwalenie wiadomości. 

Geografia

Podobnie jak historia, geografia w naszej szkole jest osobnym przedmiotem. Dzięki temu możemy zapoznać uczniów z szerokim zakresem wiedzy między innymi  na temat krajobrazu, uwarunkowań geologicznych czy zasobów naturalnych Polski. 

W klasie 4 rozpoczynamy od zapoznania uczniów z terminologią geograficzną i dla przykładu takimi słowami, jak: równoleżnik, południk, wysokość nad poziomem morza, krajobraz itp. Słowa, które wydają się oczywiste dla osób wychowanych w Polsce, takimi nie są dla naszych dwujęzycznych uczniów. Przykładowe tematy w klasie 4 to: położenie geograficzne Polski, jej sąsiedzi, najważniejsze miasta, regiony i atrakcyjne miejsca warte odwiedzenia. Podróżujemy po Polsce „palcem” po atlasie, ale także odbywamy podróże wirtualne. 

Na każdym etapie edukacji geograficznej uczniowie wykonują liczne projekty, jak legitymacje Morza Bałtyckiego czy spacer po Warszawie, pokaż mi Kraków i okolice, moja mała Ojczyzna. W ramach lekcji uczniowie zakładają biuro podróży, dla którego tworzą folder na temat wylosowanego miasta lub regionu Polski, konstruują grę o Morzu Bałtyckim, projektują  eko – miasto, wcielają się w rolę pogodynek i zapowiadają prognozę pogody. Zgodnie z naszym motto – nauka poprzez zabawę – wykorzystujemy na lekcjach quizy, koła fortuny, kalambury, piosenki  a nawet tańce.

 

Matematyka

Pomimo że matematyka nie jest przedmiotem obowiązkowym w szkołach polonijnych, mamy ją w naszej ofercie, gdyż jej głównym zadaniem jest zapoznanie uczniów z polską terminologią matematyczną. Oprócz tego kładziemy nacisk na rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego i analitycznego myślenia i rozumienia zadań z treścią. 

W klasach 4-6 podsumowania semestralne odbywają się za pomocą tematycznych prac projektowych. Na lekcjach pojawiają się gry logiczne, łamigłówki. Uczniowie mają okazję do pracy w małych grupach lub parach, tam gdzie to możliwe korzystamy z metod interaktywnych. 

Na dalszych etapach edukacji, wychodząc naprzeciw potrzebom i prośbom rodziców, na zajęciach z matematyki zaczyna się pojawiać język angielski. Uczniowie realizują program przygotowawczy do egzaminu Junior Certificate na poziomie Higher Level. A w klasach licealnych do egzaminu maturalnego w szkole irlandzkiej. W najstarszych klasach licealnych matematyka jest przedmiotem do wyboru.

 

 

Kurs maturalny

Od wielu lat prowadzimy kursy maturalne dla naszych uczniów. Podstawa programowa zakłada zrealizowanie 180 godzin materiału w ciągu ostatnich dwóch lat szkoły średniej, jak również przygotowanie portfolio językowego, w którym uczniowie będą dokumentować swoje doświadczenia i obserwacje zdobyte w trakcie procesu uczenia się. 

Docelowy poziom znajomości języka polskiego na maturze został określony jako A2/B1, co według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego oznacza odpowiednio: podstawowy i niższy średniozaawansowany. 

Obecnie egzamin maturalny jest podzielony na 3 części składające się na końcową ocenę maturalną z języka polskiego. Uczeń zdobywa punkty za mówienie, rozumienie ze słuchu i pisanie. Zajęcia w szkole SEN są tworzone bardzo starannie, przez wykwalifikowanych nauczycieli posiadających doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury z języka polskiego jako obcego. Gwarantujemy atrakcyjne metody nauczania prowadzone w przyjaznej atmosferze, gdzie uczeń jest aktywnym uczestnikiem zajęć. 

Możemy pochwalić się kilkoma rocznikami, które z powodzeniem i świetnymi wynikami zdały język polski na irlandzkiej maturze. 

Nagłówek slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide