Kwestionariusz przyjęcia dziecka
do klasy na rok szkolny 2022/2023

1. DANE DZIECKA
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
3. FAKULTETY
4. Stan zdrowia dziecka
5. Powrót dziecka do domu