Kwestionariusz przyjęcia dziecka
do klasy na rok szkolny 2023/2024

1. DANE DZIECKA
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
3. FAKULTETY
4. Stan zdrowia dziecka
5. Powrót dziecka do domu